Vi deklarerar i ord från Proklamationen av den Irländska Republiken, rätten för det irländska folket till äganderätten över Irland, och att den ofjättrade kontrollen av irländska öden vara oåterkallelig, och som vår förste president Pádraig Mac Piarais uttryckte sig, vi deklarerar att nationens suveränitet utsträcker sig inte bara till alla nationens män och kvinnor, utan till alla dess materiella egendomar, nationens jord och alla dess resurser, all rikedom och all rikedomsproducerande processer inom nationen, och med honom bekräftar vi att all rätt till privat ägande måste underordnas det allmännas rättigheter och välfärd.

Vi deklarerar att vi önskar att vårt land skall styras i överensstämmelse med principerna av frihet, jämlikhet och rättvisa för alla, endast dessa kan säkerställa ett permanent regerande med folkets villiga stöd.

Vi bekräftar plikten för varje man och kvinna att skänka lojalitet och tjänst åt samhället och deklarerar att det är nationens plikt att försäkra varje medborgare om möjligheten att ägna sina krafter och förmågor i folkets tjänst. I gengäld för villig tjänst, deklarerar vi, i republikens namn, rätten för varje medborgare till en adekvat del av det som produceras av nationens arbete.

Det skall bli republikens regerings första uppgift att ombesörja barnens fysiska, mentala och andliga välmående, att försäkra sig om att inget barn skall lida av hunger eller kyla, i brist på mat, kläder eller husrum, utan att allt skall sörjas för av de medel och resurser behövliga för deras tillbörliga utbildning och träning som medborgare i ett fritt och gäliskt Irland.

Den irländska republiken inser till fullo nödvändigheten av att avskaffa den nuvarande förhatliga, förnedrande och främmande fattiglags-systemet, ersätta detta med ett medkännande inhemskt system för att ta hand om nationens gamla och handikappade, som inte skall ses som en börda utan förtjänande nationens tacksamhet och omtanke. Det skall likaså vara en uppgift för republiken att vidta de åtgärder som säkerställer folkets hälsa och tillförsäkra nationens såväl fysiska som moraliska välmående.

Det skall vara vår plikt att befrämja utvecklandet av nationens resurser, att öka produktiviteten av dess jord, att exploatera dess mineraltillgångar, torvhedar och fiskenäring, dess vattenleder och hamnar, i folkets intresse och för dess nytta.

Det skall vara en plikt för republiken at antaga alla de nödvändiga åtgärderna för att återupprätta och stärka våra industrier och försäkra sig om att de utvecklas efter de mest nyttiga och progressiva ko-operativa och industriella tillvägagångssätten. Med hjälp av en omfattande irländsk konsulär service, skall handel med utlandet återupptas under villkor om ömsesidig nytta och goodwill, och medan vi företar oss att organisera nationens handel, import och export, skall det vara republikens plikt att  förhindra utskeppning från Irland av mat och andra nödvändighetsvaror intill dess att det irländska folkets behov är till fullo tillfredställt och framtida behov tryggade.

Det skall också åligga den nationella regeringen att söka samarbete med regeringar i andra länder för att bestämma en standard kring social och industriell lagstiftning, med siktet på en allmän och bestående förbättring av de villkor under vilka de arbetande klasserna lever och arbetar.

Antagen av Dáil Éireann,  Dublin, den 21 januari 1919