Irlandinformation verkar för att sprida kunskap om den irländska frihetskampen mot den brittiska ockupationen och dennas förtryck och repression mot det irländska folket.

Det irländska folket har en lång tradition av frihetskamp mot den brittiska närvaron på Irland. Genom historien har denna kamp tagit sig olika former. Föreningen tar inte ställning till de medel kampen tar sig, men den förbehåller sitt stöd och sin solidaritet till de organisationer som har till sitt utryckta mål att frigöra Irland från den brittiska ockupationen, skapa ett förenat Irland och etablera en irländsk republik.

Från Wolfe Tone till Padraig Pearse och Påskupproret och till våra dagars republikanska rörelse har striden mot den brittiska närvaron varit sammankopplad med kampen mot de sociala orättvisorna. Den irländska republiken ?behandlar alla sina barn lika?, som Pearse formulerade det. James Connollys ord om hur meningslöst det blir att bara byta ut flaggan om inte de sociala villkoren också förändras i ett fritt Irland, har visat sig stämma väl på den Fristat som blev resultatet av fredsavtalet och förhandlingarna 1921.Den republikanska rörelsen är därmed den enda verkliga oppositionen mot de maktstrukturer som råder, såväl i syd som i norr. Kampen för Republiken är en kamp för det jämlika samhälle som Påskproklamationen och det Demokratiska programmet formulerade.
Föreningens verksamhetsområden är informationsspridning om Irland och frihetskampen, för medlemmar och en yttre publik, hålla kontakt och ge stöd åt de republikanska fångarna, vi skall också kunna sprida de enskilda organisationernas material och ge spridning åt deras syn. Föreningen strävar efter att verka tills dess att den republikanska rörelsen anser sina mål uppfyllda.

Program antaget 2003
Irlandinfomations 1:a kongress

 


Ireland Information works to spread knowledge of the Irish freedom struggle against the British occupation, and it’s oppression and repression against the people of Ireland.

The freedom struggle against the British presence in Ireland has a long history. Throughout history, this struggle has taken different shapes and forms. The Ireland Information group does not take any position on the way the struggle is fought, but it reserves it’s support and solidarity to those organizations that have expressed their goal to liberate Ireland from British occupation, to create a united Ireland and establish an Irish Republic.

From Wolfe Tone, to Padraig Pearse and the Easter Rising, and on to the present-day Republican movement the battle against the British presence has been linked to the fight against social injustice. The Irish Republic will be “cherishing all the children of the nation equally”, as Pearse put it. James Connolly’s words about how pointless it would be to just replace the flag, unless the social conditions are also changed, in a free Ireland, has proven true in the free state that came to be as a result of the peace agreement and negotiations in 1921. The republican movement is thus the only real opposition to the power structures that exist both in the southern free state and in the occupied north. The fight for the Republic is the struggle for the equal society that the Proclamation of the Irish Republic and the Democratic program formulated.

The association’s activity is focused on the spreading of information about the situation in Ireland and the fight for freedom, for members and an external audience, to maintain contact and provide support for republican prisoners, and to spread the material from organizations active in the republican movement and their views on the ongoing situation. The association strives to continue it’s solidarity work until the republican movement regards their objectives met.

Program Adopted 2003
Irlandinfomations first congress