Insamlings kampanj för Craigavon 2!

freetwoDen brittiska ockupationsmakten i de sex grevskapen tar sig ofta rättsvidriga och antidemokratiska former. En av de främsta taktikerna från ockupanterna är att fängsla våra republikanska kamrater på lös eller obefintlig grund. Irlandinformation arbetar ständigt med att uppmärksamma och informera om dessa fall. Tidigare under 2016 har vi arbetat med att uppmärksamma fallet Tony Taylor. Nu fortsätter vi med att försöka sprida ljus över det konkreta justitiemord som britterna gjort sig skyldiga till i fallet med Brendan McConville och John Paul Wootton.

Kamraterna McConville och Wootton sitter internerade på livstid för mordet på polismannen Stephen Carroll den 9:e mars 2010. McConville och Wootton greps för mordet den 30:e mars 2012 i Craigavon. Det finns bara ett problem: rätten har inte kunnat presentera några konkreta bevis på att McConville och Wootton är skyldiga till mordet på Carroll, snarare pekar alla bevis på att de är oskyldiga till mordet. Bevisning i fallet har fabricerats, vittnen har vittnat falskt och resonemangen från polisens och ”rättens” sida går helt enkelt inte ihop. I mer än fyra år har våra kamrater Brendan McConville och John Paul Wootton hållits fängslade på Maghaberry-fängelset.

Det absolut troligaste är att den enda orsaken till livstidsinterneringen av McConville och Wootton är att de är republikanska aktivister som motsätter sig den brittiska ockupationen av de sex grevskapen på norra Irland. Vi har sett liknande fall förut, bland dem finns Dee Fennell och Tony Taylor. Våra kamrater på Irland driver en aktiv kampanj för frigivning av de McConville och Wottoon. Denna kamp kommer vi i Irlandinformation nu att stödja genom en kampanj där vi samlar in pengar till Brendan McConville och John Paul Wottoon och sprider information om det justitiemord den brittiska staten gjort sig skyldiga till.

”Next time it could be me or you – justice for the Craigavon Two”!
Dags för rättvisa! Frige Craigavon 2!

Vi ber nu alla att bidra ekonomiskt för Craigavon 2’s frihet och för att deras familjer ska klara sig väl under tiden dom sitter fängslade.

SWISH: 123-050 34 41
PG: 32 19 05-2
MÄRK INSÄTTNING MED ”JFTC2”

 


Fundraising campaign for Craigavon two!

freetwoThe British occupation of the six counties often take unlawful and anti-democratic forms. One of the main tactics of the occupiers is to captivate our Republican comrades on loose or non-existent grounds. Ireland Information is constantly working to alert and inform about these cases. Earlier in 2016, we have worked to draw attention to the case Tony Taylor. Now we continue to try to shed light on the real miscarriage of justice that the British have made themselves guilty of in the case of Brendan McConville and John Paul Wootton.

Comrades McConville and Wootton are currently sitting interned for life for the murder of the policeman Stephen Carroll on March 9, 2010. McConville and Wootton were arrested for the murder in 30 March 2012 in Craigavon. There’s only one problem: the law has not been able to present any concrete proof that McConville and Wootton are guilty of the murder of Carroll. All evidence is rather pointing towards their innocence. Evidence in the case has been fabricated, witnesses have testified falsely, and the reasoning of the police and the ”court” simply can not match. In more then four years, our comrades Brendan McConville and John Paul Wootton have been detained at Maghaberry Prison.

Most likely the only reason for the lifetime detention of McConville and Wootton is that they are Republican activists who opposed the British occupation of the six counties of Northern Ireland. We have seen similar cases before, among them Dee Fennell and Tony Taylor. Our comrades in Ireland run an active campaign for the release of McConville and Wottoon. Hence, Ireland information is now initiating a campaign where we raise money for Brendan McConville and John Paul Wottoon and spread information about the miscarriage of justice the British government have made themselves guilty of.

”Next Time It could be me or you – justice for the Craigavon Two ’!
Time for justice! Free the Craigavon two!

We now ask everyone to contribute financially to Craigavon two’s freedom and for their families to cope well while they are in prison.

SWISH: 123-050 34 41
PG 32 19 05-2
NOTE DEPOSIT WITH ”JFTC2”