(Text in English, further down)

I en välfylld sal i ABF-huset höll föreningens Stockholms-sektion ett seminarium med temat ”Långfredagsavtalet tio år”. Inbjudna talare var Kevin Bean från Liverpool University och Marian Price från 32 County Sovereignity Movement.

Kevin Bean, som skrivit en bok över ”The new politics of Sinn Fein”, gick igenom transformationen av en revolutionär rörelse med programmet att störta staten och upprätta Republiken, till en vars mål är att tillförsäkra ”sin” befolkningsgrupp dess del av de statliga pengarna och att den nordirländska staten inte skall diskriminera katoliker. Hur Provisionals gått från kampen för de universella värdena, för alla människors frigörelse, till krav för ”sin” grupp, krav som britterna kunde tillfredställa. Kevin Beans bok är en efterlängtad analys av Provisionals utifrån en materialistisk ståndpunkt. Väldokumenterad, besakrivande och resonerande, är det en av de bästa böckerna på länge om konflikten.
Marian Price talade om den politik 32 CSM står för, om svårigheterna efter Provos svek, hur dessa nu agerar angivare åt polisen, men också om hur arbetet för att ena republikanerna fortsätter, förra året hade 32 CSM och IRSP ex.vis gemensam marsch i Bodenstown.

Vår mötesordförande skötte frågestunden, som blev en trevlig och intressant diskussion mellan de båda talarna utifrån publikens frågor.

Självklart var det här ett arrangemang vi skulle göra. Även om endast straxt under 100 personer betalade inträde ser vi detta som ett lyckat föredrag. Det är vår förening som skall driva frågan om Irlands frihet och den brittiska ockupationen.
Senare på kvällen hölls en välbesökt fest, och en rejäl summa pengar samlades in till fångarna.


In a well-stocked hall in the ABF house, the Stockholm section of the association held a seminar on the theme ”the good friday agreement – ten years”. Invite speakers were Kevin Bean from Liverpool University and Marian Price from the 32 County Sovereignity Movement.

Kevin Bean, who wrote a book on ”The new politics of Sinn Fein”, went through the transformation of a revolutionary movement with the program to overthrow the state and establish the Republic, to one whose goal is to secure ”its” population group its share of state money and that the Northern Ireland state should not discriminate against Catholics. How Provisionals went from the struggle for universal values, for the liberation of all people, to demands for ”their” group, demands that the British could satisfy. Kevin Bean’s book is a long-awaited analysis of Provisionals from a materialist point of view. Well-documented, descriptive and reasoning, it is one of the best books in a long time about the conflict.
Marian Price talked about the politics 32 CSM stands for, about the difficulties after Provo’s failure, how these now act as indicators for the police, but also about how the work to unite Republicans continues, last year 32 CSM and IRSP, for example, had a joint march in Bodenstown .

Our meeting chair took care of the question time, which became a pleasant and interesting discussion between the two speakers based on the audience’s questions.

Of course, this was an arrangement we would do. Although only just under 100 people paid entry, we see this as a successful lecture. It is our association that will drive the issue of Ireland’s freedom and the British occupation.
Later in the evening a well-attended party was held, and a large sum of money was collected for the prisoners.

Kategorier: Nyheter