(English further down)

Vi, föreningen Irlandinformation, är en antiimperialistisk och antikolonial organisation. Med anledning av den senaste tidens händelseutveckling i Gaza vill vi härmed uttala vårt stöd för det palestinska folket i deras kamp mot den israeliska ockupationsmakten. Det är inte upp till någon annan att avgöra vilka motståndshandlingar det palestinska folket ska använda sig av i sin kamp mot sina ockupanter, och vi fördömmer starkt Israels hämndaktioner och krigföring som främst riktar sig mot den palestinska civilbefolkningen.

Samtidigt vill vi betona att vi som republikaner anser att religiösa regimer är orättfärdiga, och motsätter oss förtryck av kvinnor, HBT-personer, samt politiska och religiösa minoriteter. Vi är sekularister på klasskampens och arbetarklassens grund. Detta gäller även vår syn på Hamas.

Föreningen Irlandinformation arbetar för ett fritt och återförenat Irland. Det hindrar oss inte att känna solidaritet med andra befrielserörelser världen över. Vi arbetar mot den brittiska repressionen och interneringen av våra irländska kamrater. I Israel sitter 5250 palestinier som politiska fångar. Av dessa sitter 1350 fängslade utan anklagelser eller rättegång. Dessutom sitter 39 barn och 170 kvinnor i ”administrativt förvar.” Den israeliska regeringen är en ockupationsregering och en terrorregim.

Föreningen Irlandinformation uttalar härmed sitt helhjärtade stöd för ett fritt Palestina och mot Benjamin Netanyahus krigshets.

Leve Palestina.
Krossa sionismen.

Föreningen Irlandinformation
7/10-2023


We, the Ireland Information Group of Sweden, are an anti-imperialist and anti-colonial group. Regarding the latest events in Gaza, we hereby want to express our deep solidarity with the Palestinian people in their fight against the Israeli occupation. It’s not up to us, or anyone else, to judge what ways the the palestinian people choose that their resistance should take. We also strongly condamn the Israeli revenge acts that takes place in Gaza right now against Palestinian civilians.

At the same time, we want to be clear. As republicans we condemn religious regimes. We mean that such regimes are the enemys of freedom for women, and for the LQBT-community, as well as political and religious minorities. We are secularists on the base of class struggle and the working class. That same point of view also applies to our view of Hamas.

The Ireland Information Group of Sweden works for a free and reunited Ireland. That doesn’t mean we can’t feel a deep solidarity with other freedom movements all around the world. We work against the British repression and internation of our Irish comrades. In Israel 5 250 Palestinians are held as political prisoners. Of those imprisoned 1 350 people are held without a trial. 39 kids and 170 women are held in ”administrative custody”. The Israeli government is an occupational government, and a terror regime.

The Ireland Information Group of Sweden hereby express our solidarity for a free Palestine and against Benjamin Netanyahus belligerence.

Long live Palestine.
Death to sionism.

/Ireland Information Group of Sweden
7/10-2023