(Text in English, further down)

Belfast 16/11. Efter att förhandlingarna brakat samman i Belfast högstadomstol släpptes Seamus Doherty på fri fot.

Seamus Doherty fallet var det tredje på raken på kort tid där det brittiska rättssystemet tvingats lägga ned målet och släppa den åtalade. Detta visar att deras desperata försök att hitta syndabockar återigen resulterat i ytterligare en oskyldig människa bakom galler. Tidigare har Mark Carroll and Martin Brogan anklagats för bombtillverkning. Efter ett parodiskt försök till rättegång med mycket tvivelaktig bevisning släpptes dessa på fri fot medan Seamus Doherty behölls i fängelset. I alla tre fallen har ordningsmakten försökt använda sig av DNA i bevisningen för att sätta dit de anklagade men misslyckats då de finns ”misstanke” om att RUC/PSNI kan ha del i att de misstänktas DNA gått att finna.

Irlandinformation kan bara gratulera Seamus Doherty till att den mardrömslika och farsartade affär är över och han nu kan återförenas med sin familj.

Föreningen Irlandinformation välkomnar frigivningen av Seamus Doherty som suttit fängslad i närmare ett och ett halvt år på felaktiga grunder och med hjälp av manipulerat bevismaterial.
Vi gratulerar Seamus familj, vänner och alla de som deltagit i kampanjen för hans frigivning.

Detta är en seger över det ojämlika och orättvisa brittiska rättssystemet som fortfarande är en verklighet för människor i norra delen av Irland. Vi hoppas att Seamus och hans familj nu skall kunna gå vidare med sina liv och önskar dem lycka till i framtiden.

/Irlandinformation
17/11/04


Belfast 16/11. After the negotiations broke down in Belfast High Court, Seamus Doherty was released.

The Seamus Doherty case was the third on the rake in a short time where the British justice system was forced to shut down the case and release the accused. This shows that their desperate attempt to find scapegoats again resulted in a further innocent man behind bars. Earlier, Mark Carroll and Martin Brogan have been accused of bomb making. After a parodic attempt at trial with very dubious evidence, these were released on a free trial while Seamus Doherty was kept in prison. In all three cases, the ordering authorities have tried to use DNA in the evidence to put the accused but failed as there is a ”suspicion” that RUC / PSNI may be part of the suspect’s DNA found.

Ireland Information group of Sweden can only congratulate Seamus Doherty on the fact that the nightmarish and father-like affair is over and he can now be reunited with his family.

The Ireland Information group of Sweden welcomes the release of Seamus Doherty who has been imprisoned for almost a year and a half on erroneous grounds and with the help of manipulated evidence.
We congratulate Seamus’ family, friends and all those who participated in the campaign for his release.

This is a victory over the unequal and unjust British justice system which is still a reality for people in the north of Ireland. We hope that Seamus and his family will now be able to move on with their lives and wish them good luck in the future.

Ireland Information group of Sweden
17/11/04