(Report in English is further down the article.)

Lyckad påskresa med Irlandinformation:

Under påskhelgen 2017 reste medlemmar från Irlandinformation och ett antal stödmedlemmar över till Irland för att delta i det årliga påskfirandet. Förra året var det 100-årsjubileum av påskupproret och i år är det alltså 101 år sedan denna viktiga händelse i den irländska historien. Irlandinformation prioriterar att resa över till den gröna ön under dessa viktiga dagar för att knyta våra kontakter ännu starkare med våra kamrater på ön och visa vår solidaritet med deras fortsatta kamp.

Vi anlände till Belfast onsdagen den 12/4. Väl på plats mötte vi upp kamrater från Irish Republican Socialist Party (IRSP) och Greater Ardoyne Resident’s Collective (GARC) som bistod med boenden för våra aktivister. Under torsdagen fortsatte våra aktivister att möta bekantskaper och umgås under kamratliga former.

Våra aktivister deltog i protesten mot de så kallade krigsveteranerna, brittiska krigsförbrytare, som höll en manifestation i centrala Belfast. Orsaken till manifestationen var de rättsprocesser som inletts mot enskilda brittiska krigsförbrytare vilka menar att de handlat på order av staten och inte har något individuellt ansvar för alla de mord de har på sina samveten. En lugn och disciplinerad protest mot krigsförbrytarna arrangerades av partiet Saoradh. Medlemmar och stödmedlemmar i Irlandinformation deltog i motdemonstrationen.

Dagen därpå, fredagen den 15/4, höll Republican Network for Unity (RNU) sin årliga commemoration. Det var god uppslutning vid protesten. Medlemmar i Irlandinformation var på plats och deltog i marschen. Vid samlingsplatsen lade föreningen ner en krans för att hedra de stupade i den irländska frihetskampen. En representant för föreningen höll även ett tal från Irlandinformation som togs väl emot av de församlade RNU-anhängarna.

Under lördagen deltog medlemmar på en filmvisning på caféet Warzone i centrala Belfast. Utöver detta användes dagen till fritt umgänge med kamrater och vila inför söndagens commemoration med Irish Republican Socialist Party.

Aktivisterna från Irlandinformation deltog i Irish Republican Socialist Partys commemoration under söndagen. På plats överlämnades en krans från Irlandinformation för att hedra stupade volontärer från Irish National Liberation Army. Efter ceremonin på kyrkogården i Belfast deltog våra medlemmar på den efterföljande sammankomsten för inbjudna och medlemmar i IRSP. Det var god uppslutning vid IRSP:s marsch.

Under måndagen var det dags för den kanske största begivenheten för resan. Den stora commemoration som hölls av det fortfarande unga partiet Saoradhs och Irish Republican Prisoners Welfare Association (IRPWA) i Derry. Medlemmarna från Irlandinformation som fortfarande var på plats under måndagen tog bussen som Saoradhs lokalorganisation i Belfast ordnat från Ardoyne i till Derry för att delta i Saoradhs marsch. Drygt 5000 deltog i Saoradhs marsch, varav ett 40-tal volontärer från befrielsearmén. Efter marschen deltog vi i den efterföljande sammankonsten som Saoradh ordnade på en lokal pub i centrala Derry. Under kvällen återvände aktivisterna till Belfast.

De återstående två dagarna ägnades åt fritt umgänge med våra kamrater från IRSP, Saoradh, GARC, RNU och IRPWA.

Från Irlandinformation vill vi tacka alla medlemmar och stödmedlemmar som deltog i resan och våra kamrater i alla organisationer som vi solidariserar oss med och fått tillfälle att knyta ännu starkare band till under vår resa.


Report from the Easter trip with Ireland information:

During Easter weekend in 2017, members from the Ireland Information Group of Sweden and a number of support members traveled to Ireland to participate in the annual Easter celebrations. Last year, it was the 100th anniversary of the Easter Rising, and this year 101 years ago, simce this important event in Irish history took place. Ireland Information prioritises to travel to the Emerald Isle during these important days to make our contacts even stronger with our peers on the island and to show our solidarity with their continued struggle.

We arrived in Belfast on Wednesday, 12/4. Upon arrival we met with comraded from the Irish Republican Socialist Party (IRSP) and the Greater Ardoyne Resident’s Collective (GARC) who assisted us with the accommodations of our activists. On Thursday, our activists continued to meet acquaintances and socialize in comradeship.

Our activists participated in the protest against the so-called war veterans, British war criminals, who held a manifestation in central Belfast. The reason for the manifestation was a lawsuit initiated against individual British war criminals who themselves mean they acted on orders of the state and have no individual responsibility for all the murders they have on their conscience. A calm and disciplined protest against the war criminals was organized by Saoradh. Members and support members from Ireland Information participated in the counter demonstration.

The following day, Friday, 15/4, the Republican Network for Unity (RNU) held its annual commemoration. There was a good attendence at the protest. Members of Ireland Information were in place and participated in the march. At the gathering, the association laid down a wreath to commemorate those who gave their lives in the fight for Irish freedom. A representative of the association also read the Easter Statement from the Ireland Information Group of Sweden, which was well received by the RNU members gathered.

During Saturday, members participated in a movie screening at Warzone in downtown Belfast. In addition to this, the day was used for free association with comrades and to rest before Sunday’s commemoration with the Irish Republican Socialist Party.

The activists from Ireland Information participated in the Irish Republican Socialist Party’s commemoration on Sunday. At the commemoration a wreath was laid from Ireland Information to honour the fallen volunteers from the Irish National Liberation Army. Following the ceremony at the cemetery in Belfast, our members attended the subsequent gathering which was held for members of the IRSP and other invited people. There was good attendace at the IRSP march.

During Monday it was time for what might be seen as the greatest event for the trip. The great commemoration, held by the still-young Saoradh and Irish Republican Prisoners Welfare Association (IRPWA), in Derry. The members of Ireland Information still in place on Monday took the bus that Saoradh’s local organization in Belfast arranged from Ardoyne to Derry to attend the Saoradh march. More than 5000 participated in Saoradh’s march, of which about 40 were uniformed volunteers from the Republican Army. After the march we participated in the subsequent gathering that Saoradh organized at a local pub in central Derry. During the evening, the activists returned to Belfast.

The remaining two days were devoted to free association with our comrades from IRSP, Saoradh, GARC, RNU and IRPWA.

From Ireland Information, we would like to thank all members and support members who participated in the trip and our peers in all organizations that we solidify with and have had the opportunity to tie even stronger ties to our trip.

Kategorier: Nyheter