(Text in English, further down)

Stoppa utlämningen av Liam Campbell.

En domstol i den irländska fristaten har beslutat att utlämna republikanen Liam Campbell till Litauen, där han står anklagad för förberedelse till vapensmuggling.

Campbell, som över huvud taget aldrig har besökt Litauen, står på mycket lösa grunder anklagad för att från Irland ha planerat en vapensmuggling som aldrig blev av, och där det finns skäl att ifrågasätta om några riktiga planer alls har förekommit. Rättegångar mot republikaner och andra som står anklagade för ”terrorism” brukar vara allt annat än rättssäkra, och ofta räcker det med att visa att en person har varit aktiv i den republikanska rörelsen för att såväl brittiska som irländska, och andra allierade, domstolar skall betrakta den anklagade som skyldig.

Denna process har nu pågått i 12 år, och Campbells advokater vänder sig bland annat emot att de litauiska myndigheterna ska ha dragit ut på processen på ett rättsvidrigt sätt, samt att de saknar garantier för att Liam Campbell skulle få en acceptabel behandling i litauiska fängelser. Efter fyra år i fängsligt förvar slog en brittisk domstol 2013 fast att ett utlämnande till Litauen sannolikt kommer att innebära att Campbell skulle utsättas för ”inhuman och förnedrande” behandling.

Så sent som 2018 slog Europarådets Kommitté mot tortyr fast att situationen i litauiska fängelser fortfarande har allvarliga brister. Våld mot fångar, både från andra medfångar och från personalen, är vanligt förekommande. Fängelserna anses också vara allt för trånga, underbemannade och med bristande sanitära förhållanden. Samma år slog Europadomstolen för mänskliga rättigheter fast att Litauen tidigare hållit sig med ett hemligt fängelse där de i samarbete med CIA ägnat sig åt omfattande tortyr av människor misstänkta för terrorism.

Även om det hemliga CIA-fängelset numera är stängt finns det all anledning att starkt ifrågasätta huruvida en utländsk man anklagad för att vara inblandad i ”terrorism” verkligen kan garanteras en acceptabel behandling.
Irlandinformation fördömer å det starkaste beslutet att utlämna Liam Campbell till Litauen och uppmanar högre instans att ändra på beslutet, samt uppmanar alla solidariska krafter att protestera och sätta press på de irländska myndigheterna att stoppa utlämningen och sätta Liam på fri fot. 12 år av processer, inklusive flera år i fängsligt förvar, får vara nog.

/Irlandinformation
2020-07-09


Stop the extradition of Liam Campbell.

The High Court in the Irish Free State has ruled to extradite the republican Liam Campbell to Lithuania, where he is accused of preparation for gunrunning.


Campbell, who have never even been to Lithuania, is on very loose grounds accused of planning to smuggle guns from the country to Ireland, a smuggling that never took place, and where there is reason to doubt whether any real plans ever existed. Trials against republicans and others accused of “terrorism” are often far from just or fair, and it is often enough to show that the accused have been active in the republican movement, for both British and Irish, and other allied, courts to view the them as guilty.
This process has been ongoing for 12 years, and Campbells legal team have been critical of the long delay in the process, placing the responsibility for this delay squarely on Lithuanian authorities.

The lawyers have also pointed to the lack of guarantees that Liam Campbell would receive acceptable treatment in Lithuanian prisons as a cause for concern. After four years of imprisonment a British court in 2013 ruled that Campbell could not be extradited to Lithuania since it would likely mean that he would be subject to “inhumane and degrading” conditions.


In 2018 the Council of Europe’s Committee for the Prevention of Torture criticised Lithuanian prisons for still having unacceptable conditions. Violence against prisoners, both from other prisoners and from guards, is a common occurrence, and the prisons were deemed too crowded, without enough living space, too few guards, and lacking sanitary conditions. The same year, the European Court of Human Rights ruled that Lithuania previously had operated a secret prison together with the CIA, where people suspected of terrorism where subjugated to extensive torture.
The secret CIA-prison may have been closed, but there is ample reason to question whether a foreign man accused of being involved in “terrorism” can be guaranteed fair and acceptable treatment.


The Ireland Information Group of Sweden strongly condemns the decision to extradite Liam Campbell to Lithuania and urges the courts to accept an appeal and change the ruling. We also urge all groups in solidarity with the Irish republican struggle to protest and pressure the Irish authorities to stop the extradition and set Liam free. 12 years of legal proceedings, including many years of imprisonment, is more than enough and must come to an end!

/Ireland information group of Sweden
2020-07-09