(Text in English, further down)

Under torsdagen den 7 november fortsatte ockupationsmakten sina trakasserier mot den republikanska rörelsen, denna gång riktades trakasserierna mot det politiska partiet Saoradh.

Under den tidiga morgonen genomförde den av ockupationsmakten ledda polisen tre husrannsakningar hos aktivister anslutna till Saoradh. En husrannsakan mot partiets nationella högkvarter, Junior McDaid House, utfördes också senare på förmiddagen.

Under husranskan mot de tre Saoradh-anslutna aktivisterna var poliserna maskerade, något som skrämde de barn som fanns på plats.

Under tillslaget mot partiets nationella högkvarter bar många poliser den förkastliga röda kornvallmoblomman. Att poliserna vid tillslaget mot partiet valt att bära kornvallmoblomman kan inte ses som något annat än ett sätt att försöka provocera republikaner på plats.

Kornvallmoblomman:
(Den bloddränkta blomman)

Den röda kornvallmoblomman bärs för att visa sitt stöd för brittiska veteraner och aktiva i det brittiska försvaret, den bärs således för att visa sitt stöd för den brittiska krigsapparatens övergrepp gentemot flera länder och dess befolkning.


On Thursday, November 7, the occupational forces continued their harassment of the Republican movement, this time targeting the political party, Saoradh.

In the early morning, the RUC/PSNI conducted three raids on houses belonging to activists affiliated with Saoradh. A raid of the party’s national headquarters, the Junior McDaid House, was also carried out later in the morning.

During the raid on the three Saoradh-affiliated activists, the police were masked with balaclavas, which frightened the children who were present.

During the strike against the party’s national headquarters, many police officers carried the reprehensible red barley poppy flower. The fact that the police in the strike against the party chose to carry the barley poppy flower cannot be seen as anything other than a way of trying to provoke Republicans in place.

Red barley poppy flower:
(The blood-soaked poppy)

The red barley poppy flower is worn to show its support for British veterans and active in the British defense. It is worn to show support for the British apparatus of war against several countries and its population.

Kategorier: Nyheter