(English further down)

Den 5:e maj 1981 dog Bobby Sands, republikansk politisk fånge, ledamot av det brittiska parlamentet, efter 66 dagars hungerstrejk. Bobby blev den förste av 10 republikanska fångar som dog i hungerstrejken. 

Kravet för hungerstrejken var att bli erkända som politiska fångar, en status IRA-fångar tidigare givits. Under fem år hade de vägrat bära fångkläder, vägrat finna sig i reglementet. Endast klädda i den filt de också sov under hade de trotsat britterna.  

De var fängslade för att de kämpat för Irlands frihet, självständighet, och för ett slut på den brittiska ockupationen av de sex grevskapen i norr. 

De var fångar då de kämpat för att återupprätta den irländska republiken, proklamerad 1916. 

Bobby Sands och hans kamrater gav sina liv för det målet. 

Låt oss aldrig glömma dem.


The 5th of May 1981 Bobby Sands, republican political prisoner, and member of British parliament, passed away after 66 days of hunger strike. Bobby became the first of 10 republican prisoners to die in the hunger strike.

The demand of the hunger strikers was to be recognized as political prisoners, a status IRA prisoners had previously been given. For five years they had refused to wear prisoners clothes, refused to follow prison regulations. Dressed only in the same blanket they also slept under; they had defied the British.

They were imprisoned for having fought for Irelands freedom, independence, and to bring an end to the British occupation pf the six counties in the north.

They were prisoners because they had fought to re-establish the Irish Republic, proclaimed in 1916.

Bobby Sands and his comrades gave their lives for that goal.

Let us never forget them.